Výrobci

Obchodní podmínky

Tyto všeobecné podmínky upravují dodavatelsko-odběratelské vztahy v oblasti prodeje zboží na serveru www.sat2000.cz mezi prodejcem/dodavatelem (firmy SAT2000 s.r.o.) a kupujícím (zákazník). Všeobecné obchodní podmínky mají přednost před jinými obchodními podmínkami, zvláště pak jakýmikoli obchodními podmínkami kupujícího.

Všeobecná ustanovení
Kupující učiněním objednávky akceptuje Obchodní podmínky pro dodávky zboží vyhlášené prodávajícím. Vztahy kupujícího a prodávajícího se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou pro obě strany závazné. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodejce/dodavatele (firmy SAT2000 s.r.o.) a jeho zákazníků (kupujících).

Nabídka, objednávka, uzavření smlouvy
- Nabídky zboží jsou nezávazné. Objednávka kupujícího se uskutečňuje pomocí internetové aplikace na adrese www.sat2000.cz, elektronickou poštou, klasickou poštou, faxem, telefonem, popřípadě ústně.
- Údaje na objednávce uvádí kupující ve vlastním zájmu zcela přesné a bezchybné. V případě změny těchto údajů je kupující povinen oznámit tyto změny prodávajícímu.
- Nákresy, vyobrazení, míry, váhy a ostatní údaje o zboží uvedené v nabídce jsou chápany pouze jako přibližné hodnoty a nepředstavují v žádném případě ujištění o vlastnostech.
- Objednávka podaná kupujícím je závazná a kupující se zavazuje za dodané zboží zaplatit. V případě zrušení objednávky bude prodávající účtovat kupujícímu storno poplatek ve výši minimálně 15% z celkové ceny objednávky.

Ceny
- Rozhodující jsou ceny uvedené v potvrzení objednávky zasílané na elektronickou adresu kupujícího. Výjimkou jsou případy, kdy prodávající upozorní do 24 hodin po obdržení objednávky kupujícího, o změně ceny z důvodu nepředvídatelné okolnosti. V takovém případě má kupující právo odstoupit od objednávky.
- V případě, že zboží není v době podání objednávky na skladu prodávajícího, bude zboží vyúčtováno podle aktuálních cen platných ke dni dodání zboží kupujícímu.
- Ceny uvedené v e-shopu jsou maloobchodní včetně DPH.

Platební podmínky
- Platby kupujících za zboží dodané prodávajícím se uskutečňují jako platby dobírkou, nebo platby v hotovosti. Zboží zůstává majetkem prodávajícího až do okamžiku jeho úplného zaplacení kupujícím.
- Je-li objednané zboží k dispozici na skladě, je kupujícímu okamžitě expedováno.

Rezervace zboží
- Zboží objednané kupujícím a placené jiným způsobem než dobírkou, je kupujícímu
rezervováno po dobu 5 pracovních dnů od doby podání objednávky kupujícím.

Dodací podmínky
- Termíny a dodací lhůty jsou pouze orientační a jsou podmíněny včasným obdržením zboží od dodavatelů. Kupující nemůže žádat náhradu škody vzniklé nedodáním zboží p.Nýdrle od jeho dodavatelů, vzhledem k tomu, že na straně prodejce, se jedná o okolnost vylučující odpovědnost. V takovém případě má prodejce právo posunout termín dodávky zboží kupujícímu.
- Pakliže zboží nebylo dodáno kupujícímu ani po 3 týdnech po podání objednávky kupujícím, má kupující právo částečně nebo zcela od objednávky ustoupit bez jakýchkoli dalších omezení nebo sankcí.
- V případě vadné dodávky zboží vinou přepravní služby respektive pošty, je kupující povinen uplatnit tuto reklamaci bez prodlení u přepravní služby respektive pošty do max. 2 pracovních dnů od převzetí zásilky.
- V případě objednání sat.antény bude účtován poplatek za přepravní obaly dle aktuálního ceníku, pokud nebude objednán v případě že kupující požaduje zaslání.    
- Potvrzením převzetí zboží nejsou dotčeny nároky kupujícího vyplývající ze skrytých vad dodaného zboží.
- Prodávající není povinen kupujícímu zboží předvést.

Přechod na nebezpečí zboží
- Nebezpečí nahodilé zkázy a nahodilého zhoršení přechází na kupujícího v okamžiku, kdy dodávka byla předána přepravní službě respektive poště nebo opustila sklad prodávajícího za tímto účelem a při osobním odběru okamžikem převzetí zboží.

Výhrada vlastnictví
- Zboží zůstává ve vlastnictví dodavatel až do úplného zaplacení kupní ceny kupujícím. Do této doby je kupující povinen se zbožím nakládat tak, aby mohlo být vždy uvedeno do takového stavu, v jakém bylo převzato, dále je povinen zboží chránit před odcizením, poškozením a zničením.
- V případě změny stavu zboží, nese kupující veškeré náklady spojené s uvedením do původního stavu.

Práva ze záruky
- dodavatel zaručuje, že dodávané výrobky jsou bez výrobních vad a vad materiálu. Záruka činí při dodržení dále popsaných podmínek 24 měsíců, není-li na faktuře nebo dodacím listu uvedena doba delší. Běh záruční doby začíná datem vyskladnění zboží, tj. dnem opuštění skladu prodejce.
- Pokud nebudou dodrženy příslušné návody k použití a údržbě, budou provedeny změny, zaměněny díly nebo použit spotřební materiál nebo příslušenství neodpovídající originální specifikaci, záruka zaniká. Totéž platí, pokud byla vada způsobena nesprávným používáním, skladováním a manipulací nebo cizími zásahy, jakož i otevřením zařízení.
- Záruka se nevztahuje na vady, které vznikly běžným opotřebením. např. Baterie (Potřeba častého dobíjení patří mezi běžné opotřebení.)
- Nepodstatné odchylky v barvě, rozměrech a/nebo jiných kvalitativních a výkonových parametrech zboží nezakládají žádná práva na záruky.
- Kupující je povinen u zboží, které zasílá k opravě, uschovat pro něj důležitá data na kopiích, neboť při opravě může dojít k jejich ztrátě. Prodejce nenese odpovědnost za ztracená data a za ztrátou způsobenou škodu.
- U zařízení nebo dílů, u kterých nebyla zjištěna žádná závada, vyúčtuje dodavatel kupujícímu skutečné náklady na přezkoušení a dopravu zpět ke kupujícímu.
- Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení.
- Důvodem k uplatnění reklamace nemůže být ani nevhodnost nebo nepoužitelnost nakoupeného zboží k účelům, pro které bylo kupujícím zakoupeno.
- Nároky na záruku přísluší pouze kupujícímu a nelze je převést na třetí osobu.
- Reklamovat lze pouze mechanicky nepoškozené zboží včetně kompletního příslušenství /CD, manuály, kabely, dálkové ovládání, .../.
- Reklamované zboží je nutné na vlastní náklady zákazníka zaslat či osobně předat na adrese SAT2000 - Satellite SHOP, Na Hradbách 15, 460 01 Liberec 1, pouze tato adresa je určena pro úspěšné a rychlé řešení reklamací.

Přístupové karty , CAM moduly a předplatné:
Podle Zák. o ochraně spotřebitele § 3, písm. a) je prodejce povinen prodávat výrobky ve správné hmotnosti, míře nebo množství a umožnit spotřebiteli překontrolovat si správnost těchto údajů, a dále podle § 3, písm. b) je dodavatel povinen prodávat výrobky a poskytovat služby v předepsané nebo schválené jakosti.
Ve smyslu § 9, odst. Zák. č. 34/1996 Sb. O ochraně spotřebitele v platném znění, ve znění pozdějších změní firma SAT2000 informuje tímto kupujícího o těchto rizicích, souvisejících s poskytovanými TV a rozhlasovými službami, s povahou výrobků, způsobu a datu jeho užívání s tím, že za ně neodpovídá, takto:
a) V případě zakoupení přístupové dekódovací karty (tj. smart card, smart karty, viewing karty, přístupové karty, kupóny apod., která je určena k příjmu určitých digitálních kódovaných TV nebo rozhlasových stanic ze satelitu nebo pozemního vysílání, veřejně avizovaných poskytovatelem těchto placených služeb) od p.Nýdrle, nenese dodavatel žádnou zodpovědnost za případné změny nebo úpravy v programové nabídce, vysílacím čase, jakož i ve struktuře nebo počtu přijímaných stanic, ke kterým došlo např. v důsledku rozhodnutí zahraniční vysílací společnosti (poskytovatele placených služeb nebo providera), popřípadě v důsledku právního zániku tohoto poskytovatele, převodu práv poskytovatele na jiný právní subjekt, či z důvodu ukončení tohoto vysílání. 
b) dodavatel nenese odpovědnost za případné přerušení dodávky placených služeb ze strany provozovatele z důvodu, že se zákazník opozdil se svou platbou nebo došlo-li ke změnám jeho osobních nebo platebních dispozic, o kterých p.Nýdrle včas neinformoval (např.ukončení platnosti nebo vystavení nové platební karty s novými údaji apod.) 
c) dodavatel neodpovídá za funkčnost přístupové dekódovací karty, jestliže ji kupující používal v jiném, nežli provozovatelem doporučeném dekodéru nebo dekódovacím CI modulu, prováděl-li na kartě nepovolené úpravy, pokoušel-li se přístupovou kartu programovat nebo do karty neoprávněně nahrát software nebo data, popř. jestliže kupující přístupovou kartu fyzicky poškodil, nebo jestliže v důsledku přílišné tepelné zátěže, nedostatečného větrání technického zařízení, či nedodržením provozních podmínek zařízení, ve kterém byla karta užívána, došlo ke zkroucení karty nebo k nenávratné změně jejích technických parametrů. 
d) dodavatel nemá vliv na činnost provozovatele nebo fungování programu. 
e) dodavatel nezaručuje, že provozovatel TV nebo rozhlasových programů během záruční doby zákazníkům nezruší inzerovaný program nebo nepřeruší či neukončí vysílání. V takovém případě dodavatel nenese za důsledky takového postupu provozovatele odpovědnost, neboť tato situace je pro trh vysílání programů běžná, a jedná se tudíž o obvyklou jakost. 
f) Při požadavku zákazníka na předčasné ukončení - vypovězení poskytované služby lze toto učinit pouze u takových služeb, které jsou zákazníkem hrazeny měsíčně prostřednictvím jeho platební karty, avšak vždy nejdříve po uplynutí 12 měsíců ode dne registrace zákazníka u poskytovatele takové služby; zákazník však v tomto případě nemá nárok na vrácení již případně zaplaceného poplatku za administrativní služby nebo jeho poměrné části. U pevně na staveného a časově omezeného předplatného ? např. dekódovací karty s předem stanovenou platností, nelze tuto službu v průběhu doby platnosti karty nebo poskytované služby v žádném případě předčasně vypovědět a ukončit.

Vrácení zboží
- Ve výjimečných případech je možné aby kupující vrátil zboží prodávajícímu při splnění dále popsaných podmínek.
- V případě, že zboží nebylo převzato osobně, může kupující odstoupit do smlouvy (vrátit zboží) dle §53 obč. zákoníku v případě, že je spotřebitelem dle smlouvy Spotřebitelské dle §52 obč. zákoníku: Spotřebitelem je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. 
- Lhůta pro vrácení zboží je 14 dnů od převzetí zásilky. Zboží je možné vrátit pouze nepoškozené, v původním obalu, s veškerým příslušenstvím a bez známek opotřebení. Je-li součástí dodávky software, nelze vrátit zboží s rozbaleným originálním obalem software.
- V případě vrácení zboží dle tohoto článku vrátí prodávající kupujícímu zaplacenou kupní cenu za zboží. 
- Požadavek na odstoupení od smlouvy (vrácení zboží) je možno uplatnit písemě v uvedené lhůtě na adrese
SAT2000 - Satellite SHOP, Na Hradbách 15, 460 01 Liberec 1, pouze tato adresa je určena pro úspěšné a rychlé řešení. Zaplacenou částku za zboží poníženou o náklady vynaložené s vrácením zboží do původního stavu, vrátí prodávající kupujícímu v zákonné lhůtě na jeho běžný účet nebo poštovní adresu, zboží není možno zaslat prodávajícímu na dobírku - takové zásilky nebudou převzaty.
- Při odstoupení od smlouvy má prodávající, dle §53 odst. 10 OZ, právo na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží. Tyto náklady můžou tvořit: náklady na testování funkčnosti rozbaleného zboží, administrativní náklady spojené s vyřízením dokladů, náklady na obal, náklady na hygienickou desinfekci rozbaleného zboží dle vyhl. 226/1996 Sb. V případě, že bude vrácené zboží nekompletní či poškozené, může prodávající vracenou kupní cenu snížit o tomu odpovídající částku, dle §458 odst. 1 OZ (výše těchto skutečně vzniklých nákladů, se může běžně pohybovat v rozmezí od 100 Kč do 1000 Kč, v závislosti na konkrétním stavu vráceného výrobku).
- Spotřebitel má právo dle §616 obč. zákoníku uplatnit rozpor s kupní smouvou do 6 měsíců.    
- Možnost vrácení zboží (odstoupení od smlouvy) se netýká spotřebního materiálu, počítačových médií, baterií a zboží, podléhajícího rychlému opotřebení a také software, rozbalí-li spotřebitel jeho originální obal.

Omezení ručení
- Nároky na náhradu škody lze uplatnit, pokud není těmito podmínkami stanoveno jinak, pouze při úmyslném či hrubě nedbalostním jednání dodavatele.

Použitelné právo
- Pro tyto všeobecné obchodní podmínky a veškeré právní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím platí právní řád České republiky. V případě, že některé ustanovení těchto všeobecných obchodních podmínek je nebo se stane neplatným, neúčinným nebo neproveditelným, nebude tímto v ostatním dotčena platnost, účinnost a proveditelnost těchto všeobecných obchodních podmínek.
- Příslušným soudem ve všech možných sporech mezi prodávajícím a kupujícím je Okresní soud v Liberci.


Podmínky provozu sekce (kategorie) B A Z A R !

- Provozovatelem a poskytovatelem služby (kategorie) B A Z A R ! je firma SAT2000 s.r.o., která zároveň provozuje tento e-shop.

- Vkládání a prohlížení inzerátů je poskytováno ZDARMA.

- Při vkládání inzerátů je na uvážení inzerenta, které osobní (respektive kontaktní) údaje ke svému inzerátu připojí, všechny z nich budou u tohoto inzerátu zveřejněny a tudíž viditelné i třetími stranami, provozovatel je zároveň nebude uchovávat déle, než po dobu, kdy bude inzerát zobrazen.

- Inzeráty nesmí být v rozporu s platnými zákony České republiky, s morálními zásadami, nebo v rozporu se zájmy poskytovatele služby. Takovéto inzeráty je poskytovatel oprávněn smazat ihned po zjištění porušení tohoto pravidla. Může se však stát, že inzerát zde nějakou dobu bude zobrazen, jelikož od jeho vložení do kontroly poskytovatelem může uplynout určitá doba.

- Inzerát zde bude umístěn po dobu 30 kalendářních dnů. Po této době bude inzerát automaticky systémem smazán, můžete jej však podat znovu. Fotografie věcí, které chcete prodat, pošlete soukromě případným zájemcům.

- Prodej a nákup věcí v sekci (kategorii) B A Z A R ! je výhradně smluvní záležitostí mezi inzerujícím (prodávajícím) na straně jedné a zájemcem (kupujícím) na straně druhé. Provozovatel těchto stránek neodpovídá za škody, způsobené prodejem věcí vadných, poškozených, nefunkčních apod. Rovněž neneseme žádnou odpovědnost za škody, způsobené mezi smluvními stranami navzájem.

- Poskytovatel nemá se zbožím a inzeráty umístěnými v sekci (kategorii) B A Z A R nic společného, není-li výslovně uvedeno jinak.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o této smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu. ZDE

ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES
 

Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 nařízení GDPR související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely zasílání obchodních sdělení plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat

 

DATUM AKTUALIZACE 25.5.2018


Košík  

Žádné zboží

Poštovné 0 Kč
DPH 0 Kč
Celkem 0 Kč

Ceny jsou s DPH

K pokladně

Newsletter

Heuréka - Ověřeno zákazníky

Můj status